Constitution

Click here to download

(PROSTHETICS ORTHOTICS SOCIETY- NEPAL)
श्री कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल को बिधान २०६१

प्रस्तावना:
नेपालमा उल्लेखनिय संख्यामा रहेका विभिन्न प्रकारका शाररिक अपाङ्ग ब्यक्तिहरुको कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण (प्रोस्थेसिस् तथा अर्थोसिस्) द्वारा वैज्ञानिक तरिकाले समुचित पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी एवम् ब्यक्तिगत संघ संस्था विच आपसी सहयोग सद्भाव र समन्वय कायम गरी विभिन्न परिस्थीतिमा शाररिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई गुणस्तरीय तथा सुलभ सेवा उपलब्ध गराई समुचित पुनस्र्थापना कार्यमा व्यापकता र प्रभावकारिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको समाज वान्छनिय भएकोले "कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल" नामक यो विधान प्रस्तावना गरीएको छ र यो विधान संस्था दर्ता ऐन २०३४ को अधिनमा रहि तर्जुमा गरीएको छ । यो संस्था नाफा रहित गैर राजनैतिक विशुद्घ सामाजिक संस्था हो ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक
१. संस्थाको नाम :– यस संस्थाको नाम "कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल" रहने छ । अंग्रेजीमा PROSTHETICS ORTHOTICS SOCIETY – NEPAL रहने छ । छोटकरीमा अंग्रेजीमा POS – NEPAL रहनेछ ।
क) संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना :–
यस संस्थाको कार्यालय काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं ४, चुनदेवी घर नं १७५६ मा रहनेछ । आवश्यकतानुसार कार्य समितिले निर्णय गरे बमोजिम अन्य स्थानमा प्रधान कार्यालय सार्न सकिनेछ ।
ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र :–
यस कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज – नेपाल को कार्यक्षेत्र काठमाडौं जिल्लामा हुनेछ । आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित जिल्लको स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई नेपाल अधिराज्यभित्र क्षेत्र विस्तार गरीने छ ।
ग ) प्रारम्भ:–
यो विधान संस्था दर्ता भएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।
घ) संस्थाको अस्तित्व:–
यो संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, संगठित, स्वशासित, गैर–नाफामुलक, गैर–सरकारी समाजिक संस्था हुनेछ । संस्थाबाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क लिई वा नलिई परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गरीने छैन ।
२. परिभाषा :
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा उल्लेखित शब्द एवं वाक्यांशलाई निम्नानुसार बुझि लिनु पर्दछ ।
क. "विधान" भन्नाले कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल कोे विधान र संसोधन समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।
ख. "संस्था" भन्नाले यस विधान अनुसार गठन भएको कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल भनी सम्झनु पर्दछ
ग. "समाज" भन्नाले यस विधान अनुसार गठन भएको कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल भनी सम्झनु पर्दछ ।
घ. "POS-NEPAL" भन्नाले अंग्रेजीमा PROSTHETICS ORTHOTICS SOCIETY - NEPAL, नेपालीमा कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल भनी सम्झनु पर्दछ ।
ङ. "नियम विनियम" भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमलाई सम्झनु पर्दछ ।
च. "सभा" भन्नाले कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल को साधारण तथा असाधारण सभालाई सम्झनु पर्दछ ।
छ. "बैठक" भन्नाले यस संविधान अन्तर्गत गठन गरिएका कार्यसमिति लगायत अन्य समिति आदिको बैठक भनी सम्झनु पर्दछ ।
ज. "पदाधिकारी" भन्नाले यस विधानमा उल्लेख भएका पद तथा विधान अन्तरगत वनेका नियम, विनियममा तोकिए बमोजिमको समितिको पदहरुमा रहेकालाई जनाउंछ ।
झ. "सदस्य" भन्नाले यस विधानको परिच्छेद ३ को दफा १० अनुसार सदस्यता प्राप्त गरेका सदस्यहरुलाई जनाउंछ ।
ञ. "कार्यसमिति" भन्नाले यस विधानको परिच्छेद ४ को दफा १३ अनुसार गठन भएको समितिलाई जनाउंछ ।
ट. "कोष" भन्नाले कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल को सदस्यहरुबाट प्राप्त सदस्यता शुल्क रकम, अन्य संस्थाबाट प्राप्त हुने सम्पुर्ण दान दातव्यको रकम तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने चल अचल सम्पतिहरु समेतको एकमुष्ट कोषि रकम लाई सम्झनु पर्दछ ।
ठ. "स्थानिय अधिकारी" भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्र. जि. अ. लाई सम्झनु पर्दछ ।
ड. तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेको नियम विनियममा तोकिएको वा ताकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।
ढ. स्थानीय निकाय भन्नाले गा.वि.स. र महानगर र उपमहानगर र नगरपालिका र जि.वि.स. लाई जनाउने छ ।
ण. "प्रोस्थेसिस्" भन्नाले "कृत्रिम अङ्ग" अर्थात कुनै पनि कारणले काटिएका हात खुट्टाको सट्टा लगाउने कृत्रिम हात खुट्टा भन्ने सम्झनु पर्दछ ।
त. "अर्थोसिस्" भन्नाले "सहायक उपकरण" अर्थात कुनैपनि कारणले अपाङ्गताको रोकथाम तथा निवारण तथा हिंड्डुल गर्न साहाराकोलागि उपयोगमा ल्याइएका उपकरणहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
थ. क्षेत्रिय शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय भन्नाले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी खोलिएको कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
द. प्रोस्थेटिक्स भन्नाले प्रोस्थेसिस्को ज्ञान तथा शिक्षासंग सम्बन्धित भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
ध. अर्थोटिक्स भन्नाले अर्थोसिस्को ज्ञान तथा शिक्षासंग सम्वन्धिन भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
३. समाजको छाप र चिन्ह : प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुनेगरी संस्थाको एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ । छाप र चिन्ह तल दिइएको ढाँचामा हुनेछ । तर संस्थाको छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधनको प्रक्रियाद्वारा तुरुन्त संशोधन गरीने छ ।

परिच्छेद २
उद्देश्य
४. संस्थाको उद्देश्य :
क. यो संस्था मुनाफा रहित, जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ ।
ख. नेपाल अधिराज्य भरीका कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण को क्षेत्रमा संलग्न भई सेवा पु¥्याउने श्री ५ को सरकार, गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत संघ संस्था तथा स्वयम् सेवकहरु विच आपसी समन्वय गर्ने गराउने ।
ग. नेपालमा शाररीक अपाङ्गहरुको जिवनस्तर वृद्घि गरी प्रतिष्ठित जीवन यापन गर्न मद्धत पु¥्याउने ।
घ. नेपालमा प्रोस्थेटिक्स अर्थोटिक्स सम्बन्धी अवधारणा र कार्यक«महरुको प्रवर्धन र प्रचार गर्ने ।
ङ. अपाङ्गहरुको तथ्याङ्क, उपचार, अनुसन्धान र पुनस्र्थापना सम्वन्धमा सम्बन्धित विशेषज्ञ, अस्पताल तथा संघ संस्थाहरु संग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरणहरुको सम्बन्धमा सूचना, अनुभव, शिप तथा प्रविधिहरु आदान प्रदान गर्ने र गराउन सघाउने ।
च. शाररीक अपाङ्गहरुको पुनस्र्थापना, कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरणहरु सम्बन्धि अन्य विविध कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्ने ।
५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु :
यस संस्थाको उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न देहाएका कामहरु गर्नेछ :
क. संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी मात्र उपरोक्त उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नेछ ।
ख. संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन, कम्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स जस्ता कार्यालय तथा सवारी साधन आवश्यकता अनुशार भाडामा लिई प्रयोग गर्ने र भविष्यमा आवश्यकता अनुरुप खरिद पनि गर्न सकिनेछ ।
ग. संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त, तथा तिनको सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्नेछ ।
घ. समाजको उद्देश्य प्राप्तिकोलागी आवश्यकतानुसार कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम अन्य स्थानमा शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको स्वीकृती लिई नेपाल अधिराज्य भित्र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने छ ।
परिच्छेद ३
सदस्यता
६. सदस्यहरुको वर्गीकरण :
यस संस्थाका देहाय बमोजिम ५ प्रकारका सदस्यहरुको बर्गिकरण गरिएको छ :
१. साधारण सदस्य :
क) "संस्थागत साधारण सदस्य" यस विधानको दफा ७ (क) बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली संघ संस्थाहरुले तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत रहि आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने संस्थाहरु साधारण सदस्य हुने छन् ।
ख) "व्यक्तिगत साधारण सदस्य" यस विधानको दफा ७ (ख) बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत रहि आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुने छन् ।
२. संस्थापक सदस्यहरु :
यस संस्था दर्ता हँुदाको बखतका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् । संस्थापक सदस्यहरुले साधारण, आजिवन वा सह–सदस्यता लिएर विधान बमोजिम शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
३. आजीवन सदस्यहरु :
क) "संस्थागत आजिवन सदस्य" यस विधानको दफा ७ (क) बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली संघ संस्थाहरुले तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत रहि आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने संस्थाहरु आजिवन सदस्य हुने छन् । त्यसतै संस्थाको विकासको लागी विशेष सहयोग दान पु¥याउने संस्थाहरुलाई तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत आजिवन सदस्यता प्रदान गरिने छ ।
ख) "व्यक्तिगत आजिवन सदस्य" दफा ७ (ख) बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत रहि आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु आजिवन सदस्य हुने छन् । त्यसतै संस्थाको विकासको लागी विशेष सहयोग दान पु¥याउने संस्थाहरुलाई तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत आजिवन सदस्यता प्रदान गरिने छ ।
४. सह सदस्यहरु :
यस विधानको दफा ७ (ग) बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यस बिधान र विधान अन्तर्गत बनेका नियम विनियमको अधिनमा रहि सदस्य बन्न सक्नेछ । विदेशी संस्था तथा व्यक्तिहरुको हकमा दफा ७ (ग) वमोजिम योग्यता पुगेका संस्था तथा व्यक्तिहरुले यस बिधान र विधान अन्तर्गत बनेका नियम विनियमको अधिनमा रहि सदस्य बन्न सक्नेछ । विदेशी सह सदस्यहरुको मताधिकार तथा उम्मेदवारीको हक रहने छैन
ङ. मानार्थ सदस्य :
उपयुक्त ठहर गरेको विशिष्ठ समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नेपाली नागरिक लाई संस्थाको मानार्थ सदस्य प्रदान गर्न सक्नेछ तर मानार्थ सदस्यहरुको मताधिकार तथा उम्मेदवारीको हक रहने छैन ।समाजलाई बिशेष प्रकारले मद्दत गरेका, गर्न सक्ने वा शाररिक अपाङ्गहरुको पुनस्र्थापना कार्यको निम्ति कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवाको क्षेत्रमा बिशिष्ट योगदान पु¥याएका सरकारी, गैरसरकारी वा व्यक्तिगत संघ संस्था तथा समाजका व्यक्तिहरुलाई कदर स्वरुप कार्यकारिणी समितिले मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
७. सदस्यता प्राप्तिको लागि आवश्यक योग्यता :
यस संस्थाको सदस्यको लागी देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :–
क. "संस्थागत सदस्य" — शाररिक अपाङ्गहरुकोलागि प्रोस्थेसिस् तथा अर्थोसिस् (कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण)बाट शारीरिक पुनस्र्थापना गतिविधिमा संलग्न र कार्यक्रम संचालन गर्ने श्री ५ को सरकारको विभिन्न निकाय तथा श्री ५ को सरकारमा दर्ता भई यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा सेवा पु¥्याइरहेका गैरसरकारी, निजी संघ संस्था यस समाजको सदस्य हुन सक्नेछन् ।
ख. "व्यक्तिगत सदस्य" — प्रोस्थेटिक्स् अर्थोटिक्स् विषयमा कुनै पनि मान्यता प्राप्त स्वदेशी तथा विदेशी संस्था बाट निर्धारीत पाठ्यविषयमा घटीमा तीन महिनाको औपचारीक तालिम प्राप्त गरी निरन्तर तीन महिना देखि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति यस समाजको सदस्य हुन सक्ने छ ।
ग. "सह सदस्य" — यस समाजकोे उद्धेश्य अनुरुप अभिरुची एवं आस्था राखी यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गर्ने प्राविधिक,स्वास्थ्य व्यवसायी, स्वयम् सेवक व्यक्ति, विदेशी संस्था तथा व्यक्ति यस कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल को सदस्य हुन सक्नेछ ।
घ. नेपाली नागरिक भएको ।
ङ. १६ बर्ष उमेर पुरा गरेको ।
च. मानसिक सन्तुलन नगुमाएको ।
छ. सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिना गरेको नठहरेको
ज. नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय नपाएको ।
८. संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न वा वहाल रहन नसक्ने अवस्था :
देहायका कुनै व्यक्ति संस्थाको सदस्य पदमा नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
क. १६ वर्ष उमेर पुरा नगरेका ।
ख. मगज बिग्रेको वा बौलाएको ।
ग. साहूको दामासाहीमा परेका ।
घ. कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते वा जालसाझी गरेको वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजांय पाई सजाय पाएको एक वर्ष भित्र ।
ङ. म्याद भित्र सदस्यता नविकरण नगरेमा ।
च. सम्बन्धित संस्थाको व्यवसायमा निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति ।
छ. नैतिक पतन देखिने फौजदारी र भ्रष्टाचारीको अभियोगमा सजाय नपाएको ।
९. सदस्यताको समाप्ति :
१. देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति संस्थाको बहाल रहने छैन ।
क. यस विधानको दफा ८ बमोजिम सदस्य पदमा नियृक्ति हुन नसक्ने भएमा ।
ख. साधारण सभाको ७५%को सदस्यहरुको बहुमतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा ।
ग. सदस्यताबाट लिखितरुपमा दिएको राजिनामा स्वीकृत भएमा ।
घ. संस्थाको काम कारवाहीमा बेइमानी वा वदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा ।
ङ. यस विधान बमोजिम संस्थाले गर्न नहुने, भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेमा ।
च. समाजको विघटन भएमा ।
छ. सदस्यता शुल्क बुभाउन बांकी भएमा भएमा ।
ज. सदस्य संस्था विघटन भएमा ।
२. कुनै व्यक्तिलाई संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति हुन वा वहाल रहन अयोग्य ठहराउनु भन्दा अघि निजलाई सफाईको सबुद पेश गर्न मौका दिइने छ ।
१०. सदस्यता शुल्क र सदस्यता प्रदान गर्ने विधि :
यस विधानको दफा ६ बमोजिमको सदस्यहरुले देहाय बमोजिमको उपदफामा तोकिएको शुल्क तिरी, सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
१. साधारण सदस्य :
क. "संस्थागत साधारण सदस्य" प्राप्त गर्न चाहने संस्थाले, दफा ७ (क) बमोजिम योग्यता पुगेका संघ संस्थाहरुले वार्षिक शुल्क बापत रु १००० बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अनुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्य समितिको निर्णले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ । त्यसता सधारण सदस्यले बार्षिक नविकरण शुल्क रु ५०० बुझाउनु पर्नेछ ।
ख. "व्यक्तिगत साधारण सदस्य" प्राप्त गर्न चाहने संस्थाले, दफा ७ (ख) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले वार्षिक शुल्क बापत रु ५०० बुझाई तोकिएको प्रक्रिया अनुसार आवेदन पेश गर्नेलाई कार्य समितिको निर्णले साधारण सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ । त्यसता सधारण सदस्यले बार्षिक नविकरण शुल्क रु ३०० बुझाउनु पर्नेछ ।
२. संस्थापक सदस्य :
क. यो संस्था दर्ता हुदाको बखतका तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् ।
ख. संस्थापक सदस्यहरुले विधानमा उल्लेख भए बमोजिमको शुल्क बुझाई सधारण सदस्य, आजीवन सदस्य वा सह–सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
३. आजिवन सदस्य
क. "संस्थागत आजिवन सदस्यर्" दफा ७ (क) बमोजिम योग्यता पुगेका संघ संस्थाहरुले संस्थामा
एकमुष्ट रु ३५२५।– बुझाइ तोकिएको प्रक्रिया अन्तरगत आवेदन दिने संस्थाहरुलाई कार्य समितिको निर्णयले आजिवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
ख. "व्यक्तिगत आजिवन सदस्य" दफा ७ (ख) बमोजिम योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरुले संस्थामा
एकमुष्ट रु २०२५।– बुझाइ तोकिएको प्रक्रिया अन्तरगत आवेदन दिने व्यक्तिहरुलाई कार्य समितिको निर्णयले आजिवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
४. मानार्थ सदस्य
समाजलाई विशेष प्रकारले मद्दत गरेका, गर्न सक्ने वा शाररिक अपाङ्गहरुको पुनस्र्थापना कार्यको निम्ति प्रोस्थेटिक तथा अर्थोटिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका सरकारी, गैरसरकारी वा व्यक्तिगत संघ संस्था तथा समाजका व्यक्तिहरुलाई कदर स्वरुप कार्यसमितिले मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । तर मानार्थ सदस्यको मताधिकार रहने छैन ।
५. सह सदस्य
दफा ७ (ग) बमोजिम योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यस विधान र विधान अन्तर्गत बनेका नियमको अधिनमा रही सदस्यता शुल्क रु ५००।– तिरी सह सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ र बार्षिक रु ३००।– तिरी सदस्यता नविकरण गर्न सकिनेछ ।
विदेशी संस्था तथा व्यक्तिहरुको हकमा दफा ७ (ग) वमोजिम योग्यता पुगेका संस्था तथा व्यक्तिहरुले वार्षिक ने.रु. ५००० वा यू. एस. ७० डलर शुल्क तिरी सह सदस्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ र वार्षिक ने.रु. ५००० वा यू. एस. ७० डलर शुल्क तिरी नविकरण गर्न सकिनेछ
६. सबै प्रकारका सदस्यताहरुमा पहिलो पटक सदस्यता लिंदा, सदस्यता शुल्क को साथमा कार्यसमितिले तोके बमोजिमको प्रवेश शुल्क लाग्नेछ । सदस्यता प्राप्त गर्नको निम्ति समाजबाट प्रकाशित फाराम भरी निवेदन दिनु पर्नेछ । सो निवेदन कार्यसमितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र सदस्यता प्रदान गरिने छ । कुनै आवेदकलाई सदस्य नदिने निर्णय गरेमा सो को कारण सहित को जानकारी आवेदक लाई दिईने छ ।
७. सवै सदस्यहरुले यस विधान र विधान अन्तरगत बनेको नियम र विनियम वमोजिम भएको व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्ने छ ।
८. संस्थाले प्रदान गरेको उपदफा १, २,३ ४ र ५ अनुरसारको सदस्यहरुको तोकिएको ढांचामा छुट्टै अभिलेख पुस्तिका रहने छ ।
९. सबै प्रकारका सदस्यहरुलाई समाजले परिचय पत्र बितरण गरिनेछ र परिचय पत्रको शुल्क कार्यसमितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद ४
साधारण सभा, कार्य समिति तथा वैठक सम्वन्धि व्यवस्था
११. संस्थाको सभा बोलाउने तरिका र सभाकालागि दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धि कुराहरु :
१. यस संस्थाको विधानको दफा ७ अनुसार सदस्यता प्राप्त गर्ने मानार्थ तथा सह सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुले संस्थाको साधारण सभा गठन हुनेछ । मानार्थ तथा सह सदस्यहरु आमन्त्रित हुनेछन् । साधारण सभा संस्थाको सर्वोच्च अंग हुनेछन् ।
२. यस संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ :–
क. वार्षिक साधारण सभा : कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाजको संस्थागत तथा अन्य सदस्यहरुको नियमानुसार बोलाईएको भेलालाई वार्षिक साधारण सभा मानिनेछ । वार्षिक साधारण सभा हरेक १ वर्षमा बोलाईने छ ।
ख. विशेष साधारण सभा : संस्थाको कुल सदस्य संख्याको १÷४ (एक चौथाई) सदस्यहरुले कारण जनाई विशेष साधारण सभा माग गरेमा विशेष साधारण सभा, कार्यसमितिले कम्तीमा ७ (सात) दिनभित्र अनिवार्य रुपमा बोलाउनु पर्दछ । तर साधारण सभा वा विशेष सभा बसेको छ महिना भित्र पुन: विशेष साधारण सभा बस्न सक्ने छैन।
३. यस संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा संस्थापन भएको आ.व. समाप्त भएको मितिले दुई महिना भित्रमा गरिनेछ र त्यसपछिका वार्षिक साधारण सभाहरु आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र गरिनेछ ।
४. यस संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नकालागि कम्तीमा १५ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा ७ दिन अगावै सभा हुने स्थान, मिति, समय, र छलफल गर्ने विषय खोली सबै साधारण सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपले सूचना दिइनेछ ।
५. उप दफा ४बमोजिम वोलाइएको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभामा विधानको दफा १८ बमोजिमको गण पूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ७ (सात) दिनको म्याद दिन पुन: साधारण सभा बालाइने छ ।
६. साधारण सभा र विशेष साधारण सभाको छुट्टाछुट्टै निणर्य पुस्तिका राखिने छ ।
१२ साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : –
साधारण सभाको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
क. कार्य समितिले पेश गरेको योजना कार्यक्रमहरु र बार्षिक बजेट पारित गर्ने ।
ख. लेखा परिक्षकबाट प्राप्त भएको बार्षिक लेखा परीक्षण–प्रतिवेदन माथी छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएका अनियमित बेरुजू रकमहरु माथी छलफल गरी नियमित गर्न नमिल्ने बेरुजु रकमहरु अशुल उपर गरी फछ्र्यौट गर्नको लागि कार्य समितिलाई निर्देशन दिने ।
ग. आगामी बर्षको लागी लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने ।
घ. संस्थाको बार्षिक कार्य प्रगती विवरण र संस्थाले गरेको कार्यहरुको मूल्याङ्कन गरी कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
ङ. संस्थाको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको पदावधि पुगेको अवस्थामा कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको विधान बमोजिमको प्रक्रिया अन्तरगत रही निर्वाचन गर्ने ।
च. कार्य समितिद्धारा पेश भएका विधान संशोधन, जियम तथा जिनियम स्वीकृत गर्ने ।
छ. मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने ।
ज. कार्य समितिबाट संस्थाको हित अनुकुल भएका काम कारवाहीहरुको औचित्य हेरी अनुमोदन गर्ने ।
झ. संस्थाको आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी कार्यसमितिले पेश गरेको कर्मचारीहरुको दरबन्दी, पारिश्रमिक भत्ता, तथा अन्य सुविधाहरुमा आवश्यकता अनुरुप स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
ञ. साधारण सभाको सभापतित्व कार्यकारिणी समितिको संयोजकले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितीमा कार्यकारिणी समितिले तोकेको व्यक्तिले सभा संचालन गरिनेछ ।
ट. साधारण सभाको वैठक प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुशार हुनेछ । हरेक विषयमा विधान अनुशार उपस्थित सदस्यहरुको वहुमतको आधारमा निर्णय गरिने छ ।
१३. कार्यसमितिको गठन :
१. साधारण सभाका सदस्यहरुबाट निर्वाचित देहाय बमोजिमको पदाधिकारीहरु रहने ९ सदस्यीय एक कार्यसमिति गठन गरिने छ । जसमा साधारण सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा ८ (आठ) जना, जसमा सहसदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा सदस्य पदकालागी बढिमा १ जना रहनेछ र संयोजकको सिफारिसमा कार्यसमितिबाट मनोनित १ जना प्रतिनिधि समेत गरी ९(नौ) जनाको देहाय बमोजिमको एक कार्यसमिति रहने छ । र मनोनित १ जना प्रतिनिधि कार्यसमितिको सदस्य पदको लागी मात्र हुनेछ । सहसदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित १ जना पनि सदस्यपदको लागी मात्र हुनेछ ।
१. संयोजक १ जना
२. सह संयोजक १ जना
३. सचिव १ जना
४. कोषाध्यक्ष १ जना
५. सदस्य ४ जना
६. मनोनित सदस्य १ जना
जम्मा ९ जना
२. कार्य समितिको कार्य काल २ बर्षको हुने छ ।
३. वार्षिक साधारण सभा नहुंदै कार्य समितिमा रहेका कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागी कार्य समितिका सदस्यको मनोनित कार्य समितिद्धारा गर्न सकिनेछ । यसरी सो पदमा निर्वाचन भएको सदस्यको कार्यकाल जुन सदस्य पद रिक्त भएको हो, सोे सदस्य बाँकी कार्यकाल सम्मका लागी मात्र हुने छ तर अन्य पदहरुको लागि विधान बमोजिम बाँकी अवधिको निमित्त निर्वाचन प्रक्रियाद्धारा पद पूर्ति गरिनेछ ।
४. कार्यसमितिको बैठक आवश्यकता अनुसार संयोजकको निर्देशनमा सचिवले बोलाउने छ । तर कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको जम्मा संख्याको ५१ % ले बैठक बोलाउन माग गरेमा संयोजकले कार्यसमितिको बैठक तरुन्त बोलाउने पर्ने छ।
५. कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको कूल संख्याको ५१% पदाधिकारीहरु उपस्थित नभै, कार्य समितिको बैठक बस्ने छैन।
६. कार्यकारिणी समितिको वैठकको अध्यक्षता समितिको संयोजकले गर्नेछ । संयोजकको अनुपस्थितिमा सहसंयोजक र सहसंयोजकको पनि अनुपस्थिति रहेमा बैठकमा उपस्थित अन्य सदस्यहरुले छानेको वा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ ।
७. कार्य समितिको बैठकम बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
८. कार्य समितिको बैठकमा छलफल भएको विषयहरुको छुट्टै निर्णय कितावमा लेखी राखिने छ र सो निर्णय विवरणमा बैठकमा उपस्तित सम्पूर्ण सदस्यहरुले सही गर्नु पर्ने छ तर निर्णमा असहमती जनाउनेहरुले कैफियन खाली सही गर्नु पर्ने छ ।
९. संस्थाले गर्ने भनेको सम्पूण कार्य कार्य समितिको निर्णयबाट हुने छ ।
१०. माथिका दफाहरु जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्य समितिले गर्न पाउने कुनै कार्यको सम्बन्धमा कार्य समितिका सवै पदधिकारीहरु लिखित रुपमा सहमत भएमा त्यसतो सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यसतो काम बैठक विना पनि गर्न सकिनेछ । उपरोक्त बमोजिमको सहमतिलाई कार्य समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिने छ ।
१४. कार्यसमितिको काम कर्तव्य र अधिकार :
१. संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम, तथा अनुमानित वजेट बनाईसाधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने ।
२. विधान वमोजिमको व्यवस्था पालना गरी साधारण सभाको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने गराउने ।
३. संस्थाको हितमा हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।समाजको उदेश्य प्राप्तिकोलागी स्वदेशी तथा विदेशी राष्ट्रका सम्वन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुसंग सम्वन्ध स्थापित र विस्तार गर्नु गराउनुको साथै आवश्यक भए विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने एवं त्यस्ता उपसमितिलाई आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरि साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने
४. साधारण सभा प्रति उत्तरदायी रहने ।
५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्तीका लागि उपलब्ध साधान र श्रोतको अधिकतम उपभोग र प्रयोग गर्ने ।
६. संस्थाको कार्य सम्पादन गर्न कार्य योजना बनाउने, श्रोत जुटाउने, कार्यन्वयन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने ।
७. संस्थाको कोष र सम्पति सुरक्षित तरीकाले राख्न लगाउने र बैंक खाता खोली संचालन गर्ने
८. संस्थाको कर्मचारीहरको सेवा शर्त र सुविधा आदी सम्वन्धि कर्मचारी नियमावली बनाई साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्ने गराउने ।
९. संस्थाको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आफ्नो कार्य अवधिमा उपयुक्त व्यक्तिहरुको सल्लाहकार समितिका अन्य समिति, उपसमिति गठन गर्ने र आवश्यकता अनुरुप कार्यको बांडफांंड गरी दिने ।
१०. संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
११. आवश्यकता अनुसार निरन्तर पुनस्र्थापना शिक्षा (Continued Rehabilitation Education)

संचालन गर्ने, संचालन गर्न सहयोग गर्ने ।

१५. पद त्याग गर्न सक्ने:– संयोजकले सहसंयोजक मार्फत कार्यसमिति समक्ष र सहसंयोजक तथा अन्य पदाधिकारीहरुले संयोजक समक्ष राजिनामा दिई पद त्याग गर्न सक्ने छन् ।
१६. अन्य समितिहरु:
१. यस विधानको परिधी भित्र रहेर संस्थाको कार्य संचालनको लागी कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य समिति वा उप–समितिहरु गठन गर्न सक्ने छ तर साधारण सभाको बैठकद्धारा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ।
२. उप—समितिहरुको कार्यहरु कार्य समितिले ताकी दिए बमोजिम हुने छ ।

परिच्छेद ५
पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार :

१७. पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्य समितिका पदाधिकारहरुको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ ।

१. संयोजक :
क. साधारण सभा तथा कार्यसमितिको वैठकमा सभापतित्व गर्ने ।
ख. कार्य प्रमुखको रुपमा नेतृत्वको जिम्मा लिने ।
ग. कुनै प्रस्तावमा मतदान हुंदा वरावर मत परेमा निर्णायक मत दिने ।
घ. संस्थाको तर्फबाट अन्य सरकारी, गैरसरकारी, स्वदेशी वा विदेशी संस्थाहरुसंग सु सम्बन्ध राख्ने, विविध समारोहमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने ÷ गराउने ।
ङ. अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई कामको बाँडफाँड गर्ने ।
च. आवश्यक अनुशार सचिवसंग परामर्श गरी साधारण तथा कार्य समितिको विशेष बैठक बोलाउने ।
छ. अभिलेख प्रमाणित गर्ने ।

२. सहसंयोजक :
क. संयोजकको कार्य संपादनमा सहयोग गर्ने ।
ख. संयोजकको अनुपस्थितमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने ।
ग. कार्य समितिले सुम्पेको अन्य जिम्मेदारी बहन गर्ने ।

३. सचिव :
क. संयोजकको निर्देशानुसार कार्य समिति र साधारण सभाको बैठक बोलाउने, पत्राचार गर्ने ।
ख. साधारण सभा तथा कार्य समितिको वैठकहरुको छलफल, निर्णयहरुको अभिलेख तथा दस्तावेजहरु सुरक्षित राख्ने ।
ग. विभिन्न संघ संस्था तथा कार्यालयहरुमा पत्राचार गर्ने ।
घ. संयोजक र कार्यसमितिले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने ।
ङ. समाजको दर्ता नविकरण गर्ने ।
च. प्रशासनिक कार्यको रेखदेख एवं संचालन गर्ने ।
छ. वार्षिक अधिवेशन ÷ साधारण सभामा कार्यसमितिको विवरण पेश गर्ने ।


४. कोषाध्यक्ष :
क. संस्थाको कोषको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने ।
ख. साधारण सभामा बार्षिक कार्यक«म र बजेट पेश गर्ने ।
ग. लेखा दुरुष्ट राख्ने ।
घ. संस्थाबाट नियुक्त लेखा परिक्षकबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको अर्को महिनामा लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
ङ. संस्थाको नियम अनुसार नियमित रुपमा सदस्यता शुल्क उठाउने ।
च. आर्थिक कारोबारको रेखदेख गर्ने ।

५. सदस्यहरु :
क. समितिको बैठकमा सक्रिय सहभागीता जनाउने ।
ख. संस्थाको कार्यमा रचनात्मक भूमिकाको निर्वाह गर्ने ।
ग. कार्यकारिणी समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
घ. संस्थाको साधारण सभा सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने ।
ङ. संस्थाको कार्यपदको निर्वाचनमा भाग लिने ।
च. समाजको हित र उद्देश्य पूरा हुने काममा योगदान गर्ने ।

१८. गणपुरक संख्या :
१. कूल सदस्य संख्याको ६० (साठी) प्रतिशत साधारण सदस्यहरुको उपस्थित नभै साधारण सभाको काम कार्वाही हुने छैन ।
२. तर विधानको दफा ११ को (५) बमोजिम, पुन: बोलाईएको साधारण सभामा कूल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
३. विधान संशोधन र अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल र पारित गर्न भने दुई तिहाई र अन्त्यमा ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितीलाई नै गणपुरक संख्या मानिने छ ।

परिच्छेद ६
आर्थिक व्यवस्था

१९. संस्थाको कोष :
१) संस्थाको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमको प्राप्त रकमहरु जम्मा हुनेछन् :
क. सदस्यता बापत प्राप्त प्रवेश , दर्ता वा नविकरण शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम ।
ख. कसैले स्वइच्छाले दिएको अनुदान, सहायता वापत प्राप्त रकम ।
ग. संस्थाको चल अचल सम्पतिबाट वा अन्य वस्तुको विक्रिबाट प्राप्त हुने रकम ।
घ. श्री ५ को सरकार, स्वदेशी वा बिदेशी व्यक्ति वा संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त दान, दातव्य, उपहार, पुरस्कार, सहयोग आदि ।
ङ. स्थानीय निकायबाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग वापत प्राप्त रकम ।

२) विदेशि संघ संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक, भौतिक सहयोग तथा अनुदान लिने भए श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिईनेछ ।

३) संस्थामा प्राप्त रकम स्थानीय वैंकमा जम्मा गरी खाता संचालन गरिने छ ।


२०. खाता संचालन :
क. दफा १९ (१) बमोजिम प्राप्त आयश्रोतको रकमको एक छुटै कोषको व्यवस्था गरिने छ । जुन रकम कार्यसमितिको निर्णयानुसार समाजको नाममा बैक खाता खोलि जम्मा गरिने छ । बैंकको कारोवार संयोजक वा निजको अनुपस्थितिमा सहसंयोजक र कोषाध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन गरिने छ । प्रचलित ऐन नियम अनुशार खर्च गर्ने तथा खर्चको श्रेस्ता राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ख. कार्य समितिको सामान्य रेखदेखमा कोषको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोषाध्यक्षको हुनेछ ।

२१. कोषको रकम खर्च गर्ने तरीका : संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिमको तरीका अपनाई खर्च गरिने छ ।
क. संस्थाको वार्षिक बजेट योजना र कार्यक्रम स्वीकृत नगरी कोषबाट रकम खर्च गर्नसकिने छैन
ख. साधारण सभाबाट पारीत बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रहि कोषबाट रकम खर्च गर्न सकिने छ ।
ग. कोषबाट खर्च भएको रकमको आर्थिक प्रतिवेदन साधारण सभामा अनिवार्य रुपले पेश गरीने छ
घ. कोषको रकम खर्च गर्दा ताकिए वमोजिम खर्च गर्नु पर्ने छ ।

खर्च व्यवस्था : साधारण सभाबाट बजेटको स्वीकृत गरि नसकेको अवस्थामा कार्य संचालनको लागि बार्षिक अनुमानित बजेटको १० प्रतिशत रकम संयोजकको स्वीकृतिले र २५ प्रतिशत रकम कार्यकारिणी समितिको निर्णयले पेश्की खर्च गर्न सक्नेछ । यसरी दिएको पेश्की बजेट साधारण सभाबाट बार्षिक बजेट स्वीकृत भएपछि स्वत यो समायोजन भएको मानिनेछ ।

२२ संस्थाको लेखा र लेखा परिक्षण :

क. संस्थाको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिने छ ।
ख. संस्थाको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून वमोजिम रजिष्टर्ड लेखा परिक्षकबाट हुनेछ ।
ग. श्री ५ को सरकार वा स्थानीय अधिकारीले चाहेमा जुनसुकै वखत पनि संस्थाको हिसाव किताव जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।
घ. लेखा परिक्षकको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ । तर प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म लेखा परिक्षकको नियुक्ति कार्य समितिबाट हुनेछ ।
ङ. संस्थाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र बार्षिक कार्य प्रगति विवरण १÷१ प्रति स्थानीय अधिकारी, जि.वि.स., समाज कल्याण परिषद् र सम्वन्धित निकायमा पेश गरिने छ ।

परिच्छेद ७ – निर्वाचन
निर्वाचन, अविश्वासको प्रस्ताव, विधान संशोधन सम्वन्धी ब्यवस्था

२३. निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था :

१. कार्य समितिको निर्वाचन प्रयोजनको लागी निर्वाचन समिति कार्य समितिको सहमतिद्धारा गठन गरिनेछ।
२.. निर्वाचन समितिले प्रचलित कानून परिधी भित्र रहेर निर्वाचन कार्यविधी आफै व्यवस्थित गर्ने छ ।
३. निर्वाचन सम्वन्धि विवाद उत्पन्न भएमा विवादनको टुङ्गो निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने छ ।
४. निर्वाचन सम्पन्न भएको भालि पल्ट निर्वाचन समितिको स्वत: विघटन हुनेछ ।
५. निर्वाचन समितिले तोकेको नियमानुसार कुनै पनि पदाधिकारीको लागि ४८ घण्टा अगाडि दरखास्त आव्हान गर्नु पर्ने छ ।
६. सदस्यताको मताधिकार अन्य कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । मतदानका सम्वन्धमा संस्थागत सदस्यहरुले एक संस्था एक व्यक्ति एक मतका आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नेले संस्थाको अधिकार पत्रको साथ उपस्थिती हुनु पर्नेछ ।

२४. उम्मेदवार हुने योग्यता:– कार्य समितिको उम्मेदवार हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्ने छ ।

क) धारा १० को (१) (२) र (३) वमोजिम सदस्यता प्राप्त समाजका हरेक सदस्यले कार्यसमितिका लागी हुने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन सक्नेछ ।
ख) धारा १० (५) वमोजिम सह सदस्यता प्राप्तहरु मध्यबाट, धारा १३(१) वमोजिम बढिमा १ जना कार्यकारीणी समितिको सदस्य पदको लागी निर्वाचित हुने प्रावधान अनुसार सो पदको लागी उम्मेदवार हुने र सो पदको निर्वाचनको लागी मतदान दिने अधिकार हुनेछ । विदेशी सह सदस्यहरु मताधिकार र उम्मेदवारीको हक रहित हुनेछ ।
ग) संयोजक तथा सचिव पदकालागी उम्मेदवार बन्न कार्यसमितिको साधारणत कुनै पदमा बसेर कार्यभार सम्हालि सकेको हुनु पर्नेछ ।
घ) मानार्थ सदस्यहरु उम्मेदवारी र निर्वाचानको हकवाट वञ्चित रहने छन् ।
ङ) कार्यकारिणी समितिमा रहेको सोही पदमा एकै संस्था र÷वा व्यक्ति लगातार दुई पदावधि भन्दा वढीकोलागी उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् । तर कार्यकारीणी समितिका सदस्य पदकालागी भने वन्देज हुने छैन ।
च) कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी पदमा एक संस्थावाट एक भन्दा बढी पदाधिकारी हुन सक्ने छैन ।
छ) संयोजक तथा सचिव पदकालागी संस्थागत सदस्यहरु मात्र उम्मेदवार बन्न सकिनेछ ।

२५. अविश्वासको प्रस्ताव :

१. अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रुपमा कुन कुन पदाधिकारीको विरुद्धमा हो स्पष्ट खुलाई देहाय बमोजिमको रित पु¥याई संस्थामा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
क) नेपाली भाषामा शिष्ट शब्दको प्रयोग गरी लेखिएको हुनु पर्छ ।
ख) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारीक हुनु पर्छ ।
ग) साधारण सभा सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा १÷४ (एक चौथाई) सदस्यहरुको प्रष्ट नाम थर र ठेगाना सहित खुलाई सही भएको हुनु पर्छ ।

२. उपदफा १ बमोजिम संस्थामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको स्पष्ट विषय खुलाई साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने स्थान, मिति, समय समेत तोकी संस्थाको साधारण सभाको सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई विधानको दफा ११ (४) बमोजिम साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने सूचना दिईने छ ।

३. अविश्वासको प्रस्ताव माथी छलफल प्रक्रिया:
क) साधारण सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारण सभामा उप–दफा १ बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिनेछ र प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यहरु मध्ये १ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने कारण सहितको आफ्नो अभिमत सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने छ ।
ख) उप दफा ३ (क) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव, पक्षका सदस्यले आफ्नो अभिमत प्रस्तुत गरेपछि सो प्रस्ताव उपर मत प्रकट गर्न चाहने बढीमा अन्य तिन जना सदस्यहरुलाई संयोजकले अभिमत प्रकट गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।
ग) उप दफा (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव जुन पदाधिकारीहरु विरुद्ध गरिएको हो, अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ती पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाको लागी आफ्नो भनाईहरु राख्न अनुमति दिइने छ ।

४. अविश्वासको प्रस्ताव माथि निर्णय:

१. अविश्वासको प्रस्ताव उपर आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा समाप्त भए पछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो अविश्वासको प्रस्तावको बहुमत पक्ष वा विपक्षमा छ भन्ने निर्णयको लागी देहाय बमोजिमको कुनै एक तरिका अपनाई अविश्वासको प्रस्तावको निर्णयको घोषणा गर्ने छ ।

क. अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत प्रकट गर्ने एक समूहमा र विपक्षमा मत प्रकट गर्ने अर्को समूहमा छुट्याएर वा
ख. साधारण सभामा सदस्यहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा गोप्य मतदान गराएर

२. साधारण सभाको कुल सदस्य संख्याको २÷३ (दुई तिहाई) बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने छ ।

३. निर्वाचित भएको ६ महिना नपुगी वा प्रस्ताव विफल भएको ६ महिना नपुगी त्यसतो व्यक्ति उपर पुन: अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने छैन ।

२६. बिधान संशोधन :

१. यस समाजको बिधानको प्रस्तावना तथा मुलभूत उद्धेश्य वाहेक अन्य बुंदाहरु संशोधन गर्न आवश्यक महशूस भएमा संशोधन गर्नु पर्ने बुंदाहरु के हुन् लिखित रुपमा साधारण सभामा पेश गर्नु २ हप्ता अगाडी कार्यकारिणी समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

२. साधारण सभामा प्रस्तुत संशोधन बिधान सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको २÷३ (दुई तिहाई) बहुमतबाट अनुमोदन गरेपश्चात मात्र संस्थाको कुनै दफा संशोधन वा खारेजका लागी स्थानीय अधिकारी समक्ष सिफरिश गरि पठाउनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट स्वीकृत भए पश्चात् मात्र संस्थाको कुनै दफा वा वुंदा संशोधन वा खारेज भएको मानिनेछ ।

३. विधान र नियमावली ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कार्यसमितिलाई हुनेछ ।

२७. नियम बनाउन सक्ने :

१. संस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र सो नियम साधारण सभाबाट पारित गराई लागू हुनेछ र स्थानीय अधिकारीलाई सो को जानकारी दिनु पर्ने छ ।

२. यो विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही संस्थाको कार्य संचालन र उद्देश्य कार्यान्वयनका लागी कार्यसमितिले कर्मचारी व्यवस्था र आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । त्यसतो विनियमहरु साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।


२८. कर्मचारीको व्यवस्था : –

क. संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागी कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना, पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा र कर्मचारीको सेवा शर्तहरु अपनाउनु पर्ने कार्यविधी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

ख. संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गरी संस्थाको संचालन गर्ने कार्यान्वयन विदेशी सल्लाहकार वा स्वयम् सेवक राख्ने अवस्था भएमा निजले काम गर्ने अवधि पु¥याउने सेवा, कामको औचित्य, सुविधा र तिनको योग्यता समेतको विवरण स्थानीय अधिकारी, जिल्ला विकास समिति र समाज कल्याण परिषदमा समेत जानकारी गराइनेछ ।
२९. संस्थाको खारेजी

१. साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव परित गरी संस्था खारेजी गर्न सक्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम संस्थाको खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामका लागी एक वा एक भन्दा बढि लिक्विडेटरहरु र संस्थाको हिसाव किताव गर्नाको लागी एक वा एक भन्दा बढि लेखा परिक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
३. उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर र लेखा परिक्षकहरुको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
४. यसरी कारणवस संस्था विघटन भई खारेज भएमा संस्थाको दायित्व फरफारक गरी वाँकि रहने सम्पूर्ण जायजेथा श्री ५ को सरकारको हुनेछ ।

३०. ब्याख्या :– यो विधान र विधान अन्तरगत बनेको विनियमको ब्याख्या गर्ने अधिकार कार्य समितिलाई हुनेछ ।

३१. गोप्यता भंग गर्न नहुने :– यस संस्थाका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यले संस्थनको अहित हुने कार्य गर्नु हुंदैन। कार्य समितिका पदाधिकारी वा साधारण सभाका सदस्यहरुले बैठक वा साधारण सभामा असभ्य र अश्लिल शब्दको प्रयोग गर्न पाईने छैन । :

३२. ऐन अनुशार हुने :
यस विधानमा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचलित कानून वमोजिम हुनेछ र यस बिधानमा देखिएका कुराहरु प्रचलित ऐन कानून संग बाझिएमा बाझिएको हद सम्म स्वत: निस्क्रिय हुनेछ ।

३३ निर्देशनको पालना :श्री ५ को सरकार वा स्थानीय अधिकारीले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु संस्थाको प्रमुख कर्तव्य हुने छ ।

३४ तदर्थ समिति

१. यो संस्था स्थापना गरी दर्ता गराउनको लागी गठित तदर्थ समितिले ६ महिना भित्र साधारण सभा बोलाई विधान अनुसारको निर्वाचन समितिको गठन गरी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गराउने छ र सो को जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई दिईने छ ।

२. प्रथम पटक निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको अवस्थामा कार्यसमितिले गरेका काम कारबाहीहरु यसै विधान सरह भएको मानिने छ ।

 

३५. हामी "कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज — नेपाल" का संस्थापक यस विधान वमोजिम कार्य गर्न मञ्जुर भै निम्न साक्षीको रोहोवरमा विधानमा सहिछाप गर्दछौं ।


संस्थापकको नाम, थर, ठेगाना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना, सहिछाप
नाम थर : श्री अमित रत्न वज्राचार्य
ठेगाना : चुनदेवी, महाराजगंज
जिल्ला : काठमाडौं, का.म.न.पा. ४, घर संख्या १७५६ नाम थर :
ठेगाना :
जिल्ला : घर संख्या
सहि

नाम थर: श्रीमती उषा सिंह
ठेगाना: अनाम नगर, का.म.न.पा वडा नं ३२,
जिल्ला : काठमाडौं नाम थर :
ठेगाना :
जिल्ला: घर संख्या
सहि

नाम थर : श्री पुष्प रत्न वज्राचार्य
ठेगाना : ढल्को, खुसी बुँ, का.म.न.पा वडा नं १७ जिल्ला : काठमाडौं । नाम थर :
ठेगाना:
जिल्ला : घर संख्या
सहि

नाम थर : श्री संगेश श्रेष्ठ
ठेगाना : कोपुण्डोल, ल.पु.न.पा १० ललितपुर
जिल्ला : ललितपुर

नाम थर : प्रल्हाद प्रसाद पराजुली
ठेगाना : पांचखाल गा.वि.स. वडा नं ९, काभ्रे
जिल्ला : काभ्रे

नाम थर : राम बहादुर श्रेष्ठ
ठेगाना : लाच्छिचा टोल,मध्यपुर ठिमीन.पा.वडा नं १४
जिल्ला : भक्तपुर
नाम थर : गंगा शाक्य
ठेगाना : महालक्ष्मीस्थान, ललितपुर उ.न.पा वडा नं ६
जिल्ला : ललितपुर


अनूसूचि – १
संस्थाको छाप र चिन्हको विवरण

यस संस्थाको चिन्ह, गोलाकार पृष्ठभुमि भित्र अर्को सानो गोलाकारलाई चार खण्ड गरी माथिल्लो भागको दाँया पट्टि कृत्रिम अङ्ग (खुट्टा) र वाँया पट्टि साहायक उपकरण (वैसाखी) को आकृती रहने छ भने तल्लो भागको दाँया पट्टि कृत्रिम अङ्ग (हात) र बाँया पट्टि सहायक उपकरण (व्हील चेयर – पाँग्रे मेच) को आकृति रहनेछ ।
यस आकृतिहरुको माथि र तल अर्धगोलाकारमा नेपालीमा संस्थाको नाम – कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरण सेवा समाज र विक्रम सम्वत्मा साल २०६१ रहनेछ । गोलाकार पृष्ठभूमिलाई तल माथि छुट्याइ वीचमा रहेको अर्ध गोलाकार व्यानरमामा अंग्रजीबाट संस्थाको छोटकरी नाम POS – NEPAL उल्लेखित रहने छ ।

 • Donate

  I bless for our unite effort to develop Prosthetic, Orthotic and Rehabilitation sector which inspire us to serve indifferently who are living with pain and difficulties in this planet.
  Thanks.
  Bank : Prime Bank Limited, Kathmandu, Nepal
  Account No. : 00100912PE
  Account Type : Prime Silver Saving

 • Objectives

  • It will be non-profit making people benefited social organization.
  • Coordinate or let coordinate among government, non – government, private organization and volunteers involved in prosthetics and Orthotics in Nepal.

  • Help to upgrade the living hood with prestige of PWD in Nepal.
  • Promote and disseminate information regarding concepts and programs on prosthetics and Orthotics in Nepal.